Algemene voorwaarden gelden voor de webwinkel Allesopcanvas.nl,  2712PB Zoetermeer, e-mail: info@allesopcanvas.nl

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle opdrachten en facturen van Allesopcanvas.nl, tenzij hiervan schriftelijk door Allesopcanvas.nl en opdrachtgever (te noemen: koper) van af is geweken.

2. Eigendomsrecht
Koper waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal en dat Allesopcanvas.nl nooit op enige wijze daarop kan worden aangesproken of aansprakelijk kan worden gesteld. Aangeleverde beeldbestanden worden nergens voor gebruikt, tenzij koper hiervoor expliciet toestemming heeft verleend.

3. Klachtenmelding
Gelieve klachten zo snel mogelijk – * doch uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling * – melden via info@Allesopcanvas.nl o.v.v. het factuurnummer. Allesopcanvas.nl zal uiterlijk binnen 2 werkdagen inhoudelijk reageren. Klachten over kwaliteit van een product of transportschade dienen vergezeld te gaan van enkele digitale foto’s ter illustratie van de klacht. Allesopcanvas.nl kan verzoeken het product waar de klacht betrekking over heeft retour te zenden. Retourzendingen zijn voor kosten “Allesopcanvas.nl”. Let op! Klachten die meer dan 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld, worden niet in behandeling genomen.

4. Afhandeling klachten
Indien een klacht door Allesopcanvas.nl als terecht wordt beoordeeld, heeft de klant de keuze uit:

  • (het deel van) de order waarop de klacht betrekking heeft, wordt met spoed kosteloos opnieuw geproduceerd en uitgeleverd.
  • koper ontvangt kosteloos een Fotogeschenkbon ter waarde van (het deel van) de order waarop de klacht betrekking heeft.
  • het aankoopbedrag van (het deel van) de order waar de klacht betrekking op heeft, wordt per ommegaande teruggestort op rekening “koper”.
  • Indien koper en Allesopcanvas.nl niet binnen 8 werkdagen eruit komen, wordt de klacht voorgelegd Geschilonline.nl. De uitspraak van Geschilonline.nl is bindend voor Allesopcanvas.nl en voor “koper”.

5. Aangeleverd materiaal
Allesopcanvas.nl is in de uitvoering van de opdracht altijd afhankelijk van de kwaliteit van het door de koper aangeleverde beeldmateriaal. Kleurafwijkingen of onscherptes op afdrukken van Allesopcanvas.nl die aantoonbaar in het oorspronkelijk aangeleverde beeldmateriaal zitten, geven koper geen recht op restitutie van aankoopbedragen of gratis herdruk van de bestelde product(en).

6. Privacybeleid
Klantgegevens zijn niet voor derden beschikbaar. E-mail adressen worden louter gebruikt voor toezending van onze digitale nieuwsbrief, mits koper hiermee heeft ingestemd.

7. Levering
Indien Allesopcanvas.nl er om welke reden dan ook niet in slaagt de bestelling te leveren, ontvangt koper hiervan uiterlijk binnen 10 werkdagen bericht. Hij/zij kan de bestelling zonder kosten annuleren. Het (aan)betaalde bedrag wordt per ommegaande teruggestort.

8. Zichttermijn
Omdat Allesopcanvas.nl louter op maat gemaakte producten levert, is een zichttermijn niet van toepassing op grond van artikel 46d lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Annulering bestelling
Allesopcanvas.nl is gerechtigd voor het annuleren van online geplaatste en betaalde orders 7,50 euro inclusief btw aan annuleringskosten in rekening te brengen bij koper. Geplaatste, maar niet-betaalde orders worden, tenzij anders overeengekomen, niet in productie genomen. Koper ontvangt 2 x een herinneringsmail van Canvaswinkel.nl. Indien hierop geen betaling volgt, worden deze orders zonder nader overleg door Canvaswinkel.nl geannuleerd.

10. Kortingsacties beleid
Allesopcanvas.nl hanteert het beleid dat altijd de hoogste korting telt. Indien er gebruik wordt gemaakt van een actiecode van bijvoorbeeld 20% komen lagere kortingen zoals bijvoorbeeld de kwantumkorting van 10% automatisch te vervallen. Kortingen op kortingen zijn derhalve niet mogelijk.

11. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van Zwolle is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.